ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА 5Г


ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА

ПЕТ ГОДИНИ ТЕЛЕВИЗИЯ НЕТГАРД!

ПЕРИОД НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА

От 01.01.2019 г. до 20.12.2019 г.

ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА

”НЕТГАРД“ООД, ЕИК 115897336.

УЧАСТНИЦИ В ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА

Всеки дееспособен, който през промоционалния период активира абонаментен пакет - цифрова и аналогова телевизия и оптичен интернет FiberHome PACK, абонаментен интернет FiberHome NET или абонаментен пакет - цифрова и аналогова телевизия FiberHome TV, в мрежата на „НЕТГАРД“ООД - град Кричим, град Перущица, село Устина, село Брестовица, село Брестник и село Йоаким Груево и направи регистрация. Абонаметният план се счита за активиран след заплащане на всички месечни такси до 21.12.2018 г. включително.

ТЕРИТОРИЯ

На територията на Република България, град Кричим, град Перущица, село Устина, село Брестовица, село Брестник, село Йоаким Груево и село Козарско

МОТО НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА

5 години телевизия  в мрежата на НЕТГАРД

МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА

Всеки дееспособен, който има сключен Договор за предоставяне на телекомуникационни услуги за телевизия и/или интернет за 2019 г., в мрежата на „НЕТГАРД“ ООД – град Кричим, град Перущица , село Устина, село Брестовица, село Брестник, село Йоаким Груево и село Козарско и е заплатил всичките си месечни такси за обслужване, включително до 20-то число на месец декември 2019 г. - може да  попълни талон за регистрация и да участва в играта и да спечели, в зависимост от абонаментния си план, една от следните награди:

Всеки клиент на НЕТГАРД, който има активен абонамент за пакет телевизия и

интернет FiberHome PACK, може да спечели един от следните подаръци:
 • 5 х GSM Smart Phone
 • 5 x Tablet
 • 5 x 2.1 аудио система
 • 5 x TV 24" FULL HD
 • 5 x TV 32" FULL HD
 • 1 x Smart TV 55" FULL HD
Всеки клиент на НЕТГАРД, който има активен абонамент за пакет телевизия

FiberHome TV, може да спечели един от следните подаръци:
 • 5 x TV 24" FULL HD
 • 5 x TV 32" FULL HD
Всеки клиент на НЕТГАРД, който има активен абонамент за пакет интернет

FiberHome NET, може да спечели един от следните подаръци:
 • 5 x GSM Smart Phone
 • 5 x Tablet
 • 5 x 2.1 аудио система
ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ

На 21.12.2019 г., в 12:00 часа, в офиса на „НЕТГАРД“ ООД в гр. Перущица, бул. „Иван Вазов“ № 75. Комисия ще проведе теглене на наградите, посредством използване на прозрачна урна, с включени всички договори, активирани в периода на промоцията. Тегленето ще се излъчва директно в информационния канал на „НЕТГАРД“ ООД и ще бъде публикувано в интернет на адрес: http://www.netguard.bg/5y/

ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Печелившият участник ще бъде информиран лично на телефона, предоставен за връзка при активиране на съответния план. Ако той не бъде открит на този номер в рамките на 30 минути от момента на тегленето, ще се извърши повторно теглене.

ОБЩИ ПРАВИЛА

Общ брой на наградите: 1 брой Smart TV 55" FULL HD, 5 броя  GSM Smart Phone, 5 броя Tablet, 5 броя 2.1 аудио система, 5 броя TV 24" FULL HD, 5 броя TV 32" FULL HD.

Участниците са длъжни да спазват настоящите официални правила на промоционалната игра. Те ще бъдат достъпни на следния линк http://www.netguard.bg/5y/ за целия период на промоцията. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя настоящите официални правила на Играта , като промените влизат в сила само след оповестяването им на http://www.netguard.bg/5y/

Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това публично в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.

Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.

Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на участника по време на участието му в настоящата игра.

Евентуално възникнали спорове между Организатора и участниците в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи и съгласно българското законодателство.

ПРОМОЦИОНАЛНАТА НАГРАДА не може да бъде разменяна за паричната й равностойност.

Служителите на „НЕТГАРД“ ООД, както и членовете на техните семейства нямат право да участват в промоцията.

В сила от: 21.10.2019г.